ത്രിയാമാ

Malayalam edit

Etymology edit

(This etymology is missing or incomplete. Please add to it, or discuss it at the Etymology scriptorium.)

Pronunciation edit

Noun edit

ത്രിയാമാ (triyāmā) (rare, literary)

  1. night
  2. turmeric
  3. Yamuna river

References edit