ദൂരഭാഷണശ്രവണസഹായി

Malayalam edit

Etymology edit

From ദൂരഭാഷണി (dūrabhāṣaṇi) +‎ ശ്രവണം (śravaṇaṁ) +‎ സഹായി (sahāyi).

Pronunciation edit

  • IPA(key): /d̪uːɾɐbʱäːʂɐɳɐʃɾɐʋɐɳɐsähäːji/

Noun edit

ദൂരഭാഷണശ്രവണസഹായി (dūrabhāṣaṇaśravaṇasahāyi)

  1. (rare): mobile phone
    Synonyms: മൊബൈൽഫോൺ (mobailfōṇ), ജംഗമദൂരവാണി (jaṅgamadūravāṇi), സഞ്ചാരദൂരഭാഷിണി (sañcāradūrabhāṣiṇi)