സഞ്ചാരദൂരഭാഷിണി

Malayalam edit

Etymology edit

From സഞ്ചാരം (sañcāraṁ) +‎ ദൂരഭാഷണി (dūrabhāṣaṇi).

Pronunciation edit

  • IPA(key): /säɲt͡ʃäːɾäd̪uːɾɐbʱäːʂɐɳi/

Noun edit

സഞ്ചാരദൂരഭാഷിണി (sañcāradūrabhāṣiṇi)

  1. (rare): mobile phone
    Synonyms: മൊബൈൽഫോൺ (mobailfōṇ), ജംഗമദൂരവാണി (jaṅgamadūravāṇi), ദൂരഭാഷണശ്രവണസഹായി (dūrabhāṣaṇaśravaṇasahāyi)