ജംഗമദൂരവാണി

Malayalam edit

Etymology edit

Sanskrit जङ्गम दूरवाणी (jaṅgama dūravāṇī)

Pronunciation edit

  • IPA(key): /d͡ʒɐŋɡämäd̪uːɾäʋäːɳi/

Noun edit

ജംഗമദൂരവാണി (jaṅgamadūravāṇi)

  1. (rare): mobile phone
    Synonyms: മൊബൈൽഫോൺ (mobailfōṇ), ദൂരഭാഷണശ്രവണസഹായി (dūrabhāṣaṇaśravaṇasahāyi), സഞ്ചാരദൂരഭാഷിണി (sañcāradūrabhāṣiṇi)