നാരങ്ങ

MalayalamEdit

PronunciationEdit

NounEdit

നാരങ്ങ (nāraṅṅa)

  1. orange
  2. lemon

DeclensionEdit

Case Singular Plural
Nominative നാരങ്ങ (nāraṅaṅaa) നാരങ്ങകള് (nāraṅaṅaakaḷ)
Vocative നാരങ്ങേ (nāraṅaṅaē) നാരങ്ങകളേ (nāraṅaṅaakaḷē)
Accusative നാരങ്ങയെ (nāraṅaṅaaye) നാരങ്ങകളെ (nāraṅaṅaakaḷe)
Dative നാരങ്ങയ്ക്കു് (nāraṅaṅaaykkŭ) നാരങ്ങകള്ക്കു് (nāraṅaṅaakaḷkkŭ)
Genitive നാരങ്ങയുടെ (nāraṅaṅaayuṭe) നാരങ്ങകളുടെ (nāraṅaṅaakaḷuṭe)
Locative നാരങ്ങയില് (nāraṅaṅaayil) നാരങ്ങകളില് (nāraṅaṅaakaḷil)
Sociative നാരങ്ങയോടു് (nāraṅaṅaayōṭŭ) നാരങ്ങകളോടു് (nāraṅaṅaakaḷōṭŭ)
Instrumental നാരങ്ങയാല് (nāraṅaṅaayāl) നാരങ്ങകളാല് (nāraṅaṅaakaḷāl)


SynonymsEdit

Last modified on 21 August 2013, at 07:31