പടിഞ്ഞാറ്

Malayalam edit

Etymology edit

Compound of പടി (paṭi) +‎ ഞായർ (ñāyaṟ). Compare Telugu పడమర (paḍamara) with same formation.

Pronunciation edit

  • (file)

Noun edit

പടിഞ്ഞാറ് (paṭiññāṟŭ)

  1. west

Coordinate terms edit

(compass points)

Noun compass points
വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് (vaṭakkupaṭiññāṟŭ)
ഉത്തരപശ്ചിമം (uttarapaścimaṁ)
വടക്ക് (vaṭakkŭ)
ഉത്തരം (uttaraṁ)
വടക്കുകിഴക്ക് (vaṭakkukiḻakkŭ)
ഉത്തരപൂർവം (uttarapūṟvaṁ)
പടിഞ്ഞാറ് (paṭiññāṟŭ)
പശ്ചിമം (paścimaṁ)
  കിഴക്ക് (kiḻakkŭ)
പൂർവം (pūṟvaṁ)
തെക്കുപടിഞ്ഞാറ് (tekkupaṭiññāṟŭ)
ദക്ഷിണപശ്ചിമം (dakṣiṇapaścimaṁ)
തെക്ക് (tekkŭ)
ദക്ഷിണം (dakṣiṇaṁ)
തെക്കുകിഴക്ക് (tekkukiḻakkŭ)
ദക്ഷിണപൂർവം (dakṣiṇapūṟvaṁ)
Adjective compass points
വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ (vaṭakkupaṭiññāṟaṉ)
ഉത്തരപശ്ചിമ (uttarapaścima)
വടക്കൻ (vaṭakkaṉ)
വട (vaṭa)
ഉത്തര (uttara)
വടക്കുകിഴക്കൻ (vaṭakkukiḻakkaṉ)
ഉത്തരപൂർവ (uttarapūṟva)
പടിഞ്ഞാറൻ (paṭiññāṟaṉ)
പശ്ചിമ (paścima)
  കിഴക്കൻ (kiḻakkaṉ)
പൂർവ (pūṟva)
തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ (tekkupaṭiññāṟaṉ)
ദക്ഷിണപശ്ചിമ (dakṣiṇapaścima)
തെക്കൻ (tekkaṉ)
തെൻ (teṉ)
ദക്ഷിണ (dakṣiṇa)
തെക്കുകിഴക്കൻ (tekkukiḻakkaṉ)
ദക്ഷിണപൂർവ (dakṣiṇapūṟva)