പാമ്പ്

Malayalam edit

Etymology edit

Inherited from Proto-Dravidian *pāmpu (snake). Cognate with Tamil பாம்பு (pāmpu, snake), Telugu పాము (pāmu, snake), Kannada ಹಾವು (hāvu, snake).

Pronunciation edit

  • IPA(key): /paːmbə̆/
  • (file)

Noun edit

പാമ്പ് (pāmpŭ)

  1. snake
    Synonyms: സർപ്പം (saṟppaṁ), നാഗം (nāgaṁ), വ്യാളം (vyāḷaṁ), അഹി (ahi), ഭുജംഗം (bhujaṅgaṁ), ഉരഗം (uragaṁ)
  2. (slang, humorous) a drunk person