പൊഴുത്

See also: പഴുത്

Malayalam edit

Etymology edit

Inherited from Proto-Dravidian *poẓutu. Cognate with Kannada ಹೊತ್ತು (hottu, time period, sun), Kolami పొద్ద్ (podd‌, sun), Gondi పోడ్ద్ (pōḍd, sun), Tamil பொழுது (poḻutu, time, sun), Telugu ప్రొద్దు (proddu, sun) and Tulu ಪೊರ್ತ್ (portŭ, time, sun).

Pronunciation edit

Noun edit

പൊഴുത് (poḻutŭ)

 
Sunset
  1. time
    Synonyms: നേരം (nēraṁ), സമയം (samayaṁ)
  2. auspicious time
  3. Sun, the star around which the Earth revolves.
    Synonyms: കതിരവൻ (katiravaṉ), ചുടർ (cuṭaṟ), ഞായർ (ñāyaṟ), പകലവൻ (pakalavaṉ), സൂര്യൻ (sūryaṉ)

Declension edit

Declension of പൊഴുത്
Singular Plural
Nominative പൊഴുത് (poḻutŭ) പൊഴുതുകൾ (poḻutukaḷ)
Vocative പൊഴുതേ (poḻutē) പൊഴുതുകളേ (poḻutukaḷē)
Accusative പൊഴുതിനെ (poḻutine) പൊഴുതുകളെ (poḻutukaḷe)
Dative പൊഴുതിന് (poḻutinŭ) പൊഴുതുകൾക്ക് (poḻutukaḷkkŭ)
Genitive പൊഴുതിന്റെ (poḻutinṟe) പൊഴുതുകളുടെ (poḻutukaḷuṭe)
Locative പൊഴുതിൽ (poḻutil) പൊഴുതുകളിൽ (poḻutukaḷil)
Sociative പൊഴുതിനോട് (poḻutinōṭŭ) പൊഴുതുകളോട് (poḻutukaḷōṭŭ)
Instrumental പൊഴുതിനാൽ (poḻutināl) പൊഴുതുകളാൽ (poḻutukaḷāl)

References edit