ശതം

MalayalamEdit

Malayalam numbers (edit)
1,000[a], [b]
[a], [b] ←  10  ←  90 100 200  →  1,000  → [a], [b]
10[a], [b]
    Cardinal: നൂറ് (nūṟŭ), ശതം (śataṃ)
    Ordinal: നൂറാം (nūṟāṃ)

EtymologyEdit

Borrowed from Sanskrit शत (śata).

NumeralEdit

ശതം (śataṃ)

  1. (rare) one hundred, 100
    Synonym: (widely used) നൂറ് (nūṟŭ)