സഹസ്രം

MalayalamEdit

Malayalam numbers (edit)
[a], [b] ←  100  ←  900 1,000 10,000  →  1,000,000 (106)  → [a], [b], [c]
100[a], [b]
    Cardinal: ആയിരം (āyiraṃ), സഹസ്രം (sahasraṃ)

EtymologyEdit

Borrowed from Sanskrit सहस्र (sahasra).

NumeralEdit

സഹസ്രം (sahasraṃ)

  1. (rare) one thousand, 1000
    Synonym: (widely used) ആയിരം (āyiraṃ)