ដប់បួន

KhmerEdit

Khmer cardinal numbers
 <  ១៣ ១៤ ១៥  > 
    Cardinal : ដប់បួន (dɑp buən)
    Ordinal : ទីដប់បួន (tiidɑp buən)

PronunciationEdit

Orthographic and Phonemic ដប់បួន
ṭp´puan
WT romanisation dɑp buən
(standard) IPA(key) /ɗɑp ˈɓuən/

NumeralEdit

ដប់បួន (dɑp buən)

  1. fourteen