ដប់ប្រាំបួន

KhmerEdit

Khmer cardinal numbers
 <  ១៨ ១៩ ២០  > 
    Cardinal : ដប់ប្រាំបួន(dâbbrămbuŏn)
    Ordinal : ទីដប់ប្រាំបួន

PronunciationEdit

  • IPA(key): /ɗɑp pram ɓuən/

NumeralEdit

ដប់ប្រាំបួន (dop pram buən)

  1. nineteen
    Khmer numeral: ១៩(19)
Previous: ដប់ប្រាំបី(dâbbrămbei) or ១៨(18)
Next: ម្ភៃ(mphey) or ២០(20)