ដប់ប្រាំបួន

KhmerEdit

Khmer cardinal numbers
 <  ១៨ ១៩ ២០  > 
    Cardinal : ដប់ប្រាំបួន ‎(dâbbrămbuŏn)
    Ordinal : ទីដប់ប្រាំបួន

PronunciationEdit

  • IPA(key): /ɗɑp pram ɓuən/

NumeralEdit

ដប់ប្រាំបួន ‎(dop pram buən)

  1. nineteen
    Khmer numeral: ១៩ ‎(19)
Previous: ដប់ប្រាំបី ‎(dâbbrămbei) or ១៨ ‎(18)
Next: ម្ភៃ ‎(mphey) or ២០ ‎(20)