ប្រាំមួយ

Contents

KhmerEdit

Khmer cardinal numbers
 <  ៥ ៧  > 
    Cardinal : ប្រាំមួយ ‎(brămmuŏy)
    Ordinal : ទីប្រាំមួយ ‎(tibrămmuŏy)

EtymologyEdit

ប្រាំ ‎(prăm, five) + មួយ ‎(muoy, one).

PronunciationEdit

NumeralEdit

ប្រាំមួយ ‎(pram muəy)

  1. six
    Khmer numeral: ‎(6)
Previous: ប្រាំ ‎(brăm) or ‎(5)
Next: ប្រាំពីរ ‎(brămpir) or ‎(7)