ប្រាំមួយ

Contents

KhmerEdit

Khmer cardinal numbers
 <  ៥ ៧  > 
    Cardinal : ប្រាំមួយ(brămmuŏy)
    Ordinal : ទីប្រាំមួយ(tibrămmuŏy)

EtymologyEdit

ប្រាំ(prăm, five) + មួយ(muoy, one).

PronunciationEdit

NumeralEdit

ប្រាំមួយ (pram muəy)

  1. six
    Khmer numeral: (6)
Previous: ប្រាំ(brăm) or (5)
Next: ប្រាំពីរ(brămpir) or (7)