ប្រាំពីរ

Contents

KhmerEdit

Khmer cardinal numbers
 <  ៦ ៨  > 
    Cardinal : ប្រាំពីរ ‎(brămpir)
    Ordinal : ទីប្រាំពីរ ‎(tibrămpir)

EtymologyEdit

ប្រាំ ‎(prăm, five) + ពីរ ‎(pīr, two)

PronunciationEdit

  • IPA(key): /pram piː/, /pram pɨl/

NumeralEdit

ប្រាំពីរ ‎(pram pī, pram peul)

  1. seven
    Khmer numeral: ‎(7)
Previous: ប្រាំមួយ ‎(brămmuŏy) or ‎(6)
Next: ប្រាំបី ‎(brămbei) or ‎(8)