ប្រាំពីរ

Contents

KhmerEdit

Khmer cardinal numbers
 <  ៦ ៨  > 
    Cardinal : ប្រាំពីរ(brămpir)
    Ordinal : ទីប្រាំពីរ(tibrămpir)

EtymologyEdit

ប្រាំ(prăm, five) + ពីរ(pīr, two)

PronunciationEdit

  • IPA(key): /pram piː/, /pram pɨl/

NumeralEdit

ប្រាំពីរ (pram pī, pram peul)

  1. seven
    Khmer numeral: (7)
Previous: ប្រាំមួយ(brămmuŏy) or (6)
Next: ប្រាំបី(brămbei) or (8)