អ្នកមានរោគស្រា

KhmerEdit

EtymologyEdit

អ្នក (nĕək) + មាន (miən) + រោគ (rook) + ស្រា (sraa).

PronunciationEdit

Orthographic អ្នកមានរោគស្រា
ʾ̥nkmānrogs̥rā
Phonemic នាក់ មាន រោគ ស្រា
nāk´ mān rog s̥rā
WT romanisation nĕək miən rook sraa
(standard) IPA(key) /nĕəʔ miən roːk sraː/

NounEdit

អ្នកមានរោគស្រា (nĕək miən rook sraa)

  1. alcoholic

See alsoEdit