Ἀτροπατηνή

Ancient GreekEdit

EtymologyEdit

From Ἀτροπατηνός (Atropatēnós), from Ἀτροπάτης (Atropátēs, Atropates) +‎ -ηνός (-ēnós), a Persian nobleman who founded the independent kingdom of Atropatene, from Old Persian personal name [script needed] (Aturpat, protected by fire).

PronunciationEdit

 

Proper nounEdit

Ἀτροπατηνή (Atropatēnḗf (genitive Ἀτροπατηνῆς); first declension

 1. Atropatene
  • 64 BCE – 24 CE, Strabo, Geographica 11.14.1:
   τῆς δ' Ἀρμενίας τὰ μὲν νότια προβέβληται τὸν Ταῦρον, διείργοντα αὐτὴν ἀφ' ὅλης τῆς μεταξὺ Εὐφράτου καὶ τοῦ Τίγριος, ἣν Μεσοποταμίαν καλοῦσι, τὰ δὲ ἑωθινὰ τῇ Μηδίᾳ συνάπτει τῇ μεγάλῃ καὶ τῇ Ἀτροπατηνῇ:
   tês d' Armenías tà mèn nótia probéblētai tòn Taûron, dieírgonta autḕn aph' hólēs tês metaxù Euphrátou kaì toû Tígrios, hḕn Mesopotamían kaloûsi, tà dè heōthinà têi Mēdíāi sunáptei têi megálēi kaì têi Atropatēnêi:
   As for Armenia, the southern parts lie before the Taurus, which separates her from the whole of the country between the Euphrates and the Tigris, which is called Mesopotamia, and the eastern parts join with Greater Media and Atropatene.
  • 64 BCE – 24 CE, Strabo, Geographica 11.14.3:
   ὁ μὲν οὖν Εὐφράτης εἴρηται ὃν τρόπον ῥεῖ: ὁ δὲ Ἀράξης πρὸς τὰς ἀνατολὰς ἐνεχθεὶς μέχρι τῆς Ἀτροπατηνῆς κάμπτει πρὸς δύσιν καὶ πρὸς ἄρκτους
   ho mèn oûn Euphrátēs eírētai hòn trópon rheî: ho dè Aráxēs pròs tàs anatolàs enekhtheìs mékhri tês Atropatēnês kámptei pròs dúsin kaì pròs árktous
   The course of the Euphrates has already been described; it first flows east till Atropatene, and then turns west and north.

InflectionEdit

ReferencesEdit