Appendix:Estonian conjugation

This page is intended to give an overview of the declension types in Estonian, and to help editors find the right nominal declension table template.

The numbering system is based on the 2013 edition of Õigekeelsussõnaraamat. This edition of ÕS has changed the numbering compared to the 2006 edition and added some new types as well.

ÕS 2013 numberingEdit

num. ma-
infinitive
da-
infinitive
present
1st sg.
past
1st sg.
past
3rd sg.
imper.
3rd sg/pl
pres. actv.
participle
past actv.
participle
present
passive
past pasv.
participle
27 elama elada elan elasin elas elagu elav elanud elatakse elatud
28 `õppima `õppida õpin `õppisin `õppis `õppigu `õppiv `õppinud õpitakse õpitud
29 h`üppama hüpata h`üppan h`üppasin h`üppas hüpaku h`üppav hüpanud hüpatakse hüpatud
30 v`aidlema vaielda v`aidlen v`aidlesin v`aidles vaielgu v`aidlev vaielnud vaieldakse vaieldud
31 rabelema rabelda rabelen rabelesin rabeles rabelgu rabelev rabelnud rabeldakse rabeldud
32 s`eisma s`eista seisan s`eisin s`eisis s`eisku s`eisev s`eisnud s`eistakse s`eistud
33 n`aerma n`aerda naeran n`aersin n`aeris n`aergu n`aerev n`aernud n`aerdakse n`aerdud
34 s`aatma s`aata saadan s`aatsin s`aatis s`aatku s`aatev s`aatnud saadetakse saadetud
35 p`etma p`etta petan p`etsin p`ettis p`etku p`ettev p`etnud petetakse petetud
36 tulema t`ulla tulen tulin tuli tulgu tulev tulnud tullakse t`uldud
37 v`õima v`õida v`õin võisin v`õis võigu v`õiv võinud v`õidakse v`õidud
i s`aama s`aada s`aan s`ain s`ai saagu s`aav saanud s`aadakse s`aadud
38 k`äima k`äia k`äin käisin k`äis käigu k`äiv käinud käiakse k`äidud
i s`ööma s`üüa s`öön s`õin s`õi söögu s`ööv söönud süüakse s`öödud

Related appendicesEdit