Appendix:Estonian nominal inflection

This page is intended to give an overview of the declension types in Estonian, and to help editors find the right nominal declension table template.

The numbering system is based on the 2013 edition of Õigekeelsussõnaraamat, compare 2018 edition of Õigekeelsussõnaraamat. This edition of ÕS has changed the numbering compared to the 2006 edition and added some new types as well.

ÕS 2013 numberingEdit

num. nom sg. gen sg. part. sg. ill. sg. gen. pl. part. pl. ill. pl. Wiktionary
entries
short long short long short long long short
1 ohutu ohutu ohutut ohutusse ohutute ohutuid ohututesse ohutuisse 154
e v`oodi v`oodi v`oodit v`oodisse v`oodite v`oodeid v`ooditesse v`oodeisse
2 õpik õpiku õpikut õpikusse õpikute õpikuid õpikutesse õpikuisse 543
e n`umber n`umbri n`umbrit n`umbrisse n`umbrite n`umbreid n`umbritesse n`umbreisse
3 vaher v`ahtra v`ahtrat v`ahtrasse v`ahtrate v`ahtraid v`ahtratesse v`ahtraisse 8
e tanner t`andri t`andrit t`andrisse t`andrite t`andreid t`andritesse t`andreisse
4 ase aseme aset asemesse asemete asemeid asemetesse asemeisse 6
5 liige l`iikme liiget l`iikmesse l`iikmete l`iikmeid l`iikmetesse l`iikmeisse 16
e kallis k`alli kallist k`allisse k`allite k`alleid kallistesse k`alleisse
6 mõte m`õtte mõtet m`õttesse m`õtete m`õtteid mõtetesse m`õtteisse 53
7 kallas k`alda kallast k`aldasse kallaste k`aldaid kallastesse k`aldaisse 39
e rukis r`ukki rukist r`ukkisse rukiste r`ukkeid rukistesse r`ukkeisse
8 küünal k`üünla küünalt k`üünlasse küünalde k`üünlaid küünaldesse k`üünlaisse 12
9 katus katuse katust katusesse katuste katuseid katustesse katuseisse 97
10 soolane soolase soolast soolasesse soolaste soolaseid soolastesse soolaseisse 82
11 harjutus harjutuse harjutust harjutusse harjutusesse harjutuste harjutusi harjutustesse (harjutusisse) 130
12 oluline olulise olulist olulisse olulisesse oluliste olulisi olulistesse (olulisisse) 129
13 s`uur suure s`uurt s`uurde suuresse suurte s`uuri suurtesse (suurisse) 31
14 `uus uue `uut `uude uuesse uute `uusi uutesse (uusisse) 14
15 käsi k`äe k`ätt k`ätte k`äesse käte käsi kätesse (käsisse) 8
16 pere pere peret p`erre peresse perede peresid peredesse 89
17 elu elu elu `ellu elusse elude elusid eludesse 117
e kivi kivi kivi k`ivvi kivisse kivide kive kivisid kividesse (kivesse) 7
i pesa pesa pesa p`essa pesasse pesade pesi pesasid pesadesse (pesisse) 8
u sõna sõna sõna s`õnna sõnasse sõnade sõnu sõnasid sõnadesse (sõnusse) 19
18 nägu n`äo nägu n`äkku n`äosse nägude nägusid nägudesse 25
e tuba t`oa tuba t`uppa t`oasse tubade tube tubasid tubadesse 5
u sõda sõja sõda s`õtta sõjasse sõdade sõdu sõdasid sõdadesse (sõjusse) 15
19 seminar seminari seminari seminari seminarisse seminaride seminare (seminarisid) seminaridesse (seminaresse) 105
20 süli süle süle s`ülle sülesse sülede sülesid süledesse 6
21 jõgi j`õe jõge j`õkke j`õesse jõgede jõgesid jõgedesse 8
22 p`õu põue p`õue p`õue põuesse p`õuede p`õuesid p`õuedesse 6
e r`iik riigi r`iiki r`iiki riigisse r`iikide r`iike r`iikisid r`iikidesse (riigisse) 409
i k`ülm külma k`ülma k`ülma külmasse k`ülmade k`ülmi k`ülmasid k`ülmadesse (külmisse) 128
u l`eib leiva l`eiba l`eiba leivasse l`eibade l`eibu l`eibasid l`eibadesse (leivusse) 75
23 e p`oiss poisi p`oissi p`oissi poisisse poiste (p`oisside) p`oisse p`oissisid poistesse (p`oissidesse) 3
i k`oer koera k`oera k`oera koerasse koerte (k`oerade) k`oeri k`oerasid koertesse (k`oeradesse)
u h`ein heina h`eina h`eina heinasse heinte (h`einade) h`einu h`einasid heintesse (h`einadesse)
24 puri purje p`urje p`urje purjesse p`urjede p`urjesid p`urjedesse 3
e tühi tühja t`ühja t`ühja tühjasse t`ühjade t`ühje t`ühjasid t`ühjadesse (tühjesse)
i oder odra `otra `otra odrasse `otrade `otri `otrasid `otradesse (odrisse)
u padi padja p`atja p`atja padjasse p`atjade p`atju p`atjasid p`atjadesse (padjusse)
25 õnnel`ik õnneliku õnnel`ikku õnnel`ikku õnnelikusse õnnelike (õnnel`ikkude) õnnel`ikke (õnnel`ikkusid) õnnelikesse (õnnel`ikkudesse) 53
26 k`oi k`oi k`oid k`oisse k`oide k`oisid k`oidesse 34
i id`ee id`ee id`eed id`eesse id`eede id`eid id`eesid id`eedesse (id`eisse) 89

Related appendicesEdit