Reconstruction:Proto-Austroasiatic/sukʔ

This Proto-Austroasiatic entry contains reconstructed terms and roots. As such, the term(s) in this entry are not directly attested, but are hypothesized to have existed based on comparative evidence.

Proto-Austroasiatic

edit

Etymology 1

edit
 • Proto-Austroasiatic: *sukʔ ~ *sɔkʔ (Sidwell, 2024, #AA032)
 • Proto-Mon-Khmer: *suk ~ *suuk ~ *suək ~ *sək (Shorto, 2006, #467)

Noun

edit

*sukʔ

 1. hair
Descendants
edit
 • Aslian: *sɔɔk (Phillips, 2012)
  • Jah Hut: sɔk
  • Jahaic:
   • Cheq Wong: sɔk
   • Kensiu: sok ~ sɔk
   • Jahai: sok ~ sɔk
  • Senoic:
   • Semai: sòòk
   • Temiar: sog
  • Semelaic:
   • Semaq Beri: suk
   • Semelai: suk
 • Proto-Bahnaric: *sɔk (Sidwell, 2011) (see there for further descendants)
 • Proto-Katuic: *sok (Sidwell, 2005)
 • Khasic:
 • Khmeric:
 • Proto-Khmuic: *-soːk (Sidwell, 2013)
 • Mangic:
  • Bolyu: suk⁵³
  • Mang: hɔk⁷
 • Monic: *sɔɔk (Diffloth, 1984)
 • Nicobaric: *jɔːk (Sidwell, 2018) (possibly)
  • Central Nicobaric:
 • Proto-Palaungic: *suk (Sidwell, 2015)
  • Plang:
   • La Gang: hɤ́k
   • Man Noi: hɯ́k
  • Riang: huk¹
  • P'uman: hʉkˉ
 • Proto-Pearic: *suk (Headley, 1985)
  • Chong: suk
  • Pear: suk
 • Proto-Vietic: *-suk (Ferlus, 2007) (see there for further descendants)

Etymology 2

edit
 • Proto-Mon-Khmer: *suk ~ *suuk ~ *suək (Shorto, 2006, #468)

Noun

edit

*sukʔ

 1. placenta
Descendants
edit
 • Aslian:
  • Semelaic:
   • Semelai: ʔɔsɔk
 • Bahnaric:
  • West Bahnaric:
   • Laven:
    • Jru': ʔsieʔ
  • South Bahnaric:
 • Khasic: *sɛɛʔ (Sidwell, 2012)?
 • Khmeric:
 • Monic:
 • Proto-Vietic: *sɔːʔ (Ferlus, 2007)
  • Pong: *sɔː³
   • Liha: səsɔː³
   • Phong: səsɔː³
   • Toum: səsɔː³