Babel user information
th-N ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
th-2 ผู้ใช้คนนี้มีความรู้ระดับกลางเกี่ยวกับภาษาไทย
lo-1 ຜູ້ໃຊ້ນີ້ມີຄວາມຮູ້ພາສາລາວລະດັບພື້ນຖານ.
Users by language