Babel user information
th-N ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
th-2 ผู้ใช้คนนี้มีความรู้ระดับกลางเกี่ยวกับภาษาไทย
lo-1 ຜູ້ໃຊ້ນີ້ມີຄວາມຮູ້ພາສາລາວລະດັບພື້ນຖານ.
Users by language

To conduct User


talk pages: สุขพินทุ (สาระบรรยาย) 18:56, 12 ธันวาคม 2554 (ICT)

Start a discussion with สุขพินทุ

Start a discussion