User:Jackwolfroven/Sandbox

Julo edit

unmarked mirative, marked informative rebuke

Test edit

Template:Random page in category Finnish

Other edit

a 𒀀 ab 𒀊 ad 𒀜 ag 𒀝 aḫ 𒀪 ak 𒀝 al 𒀠 am 𒄠 an 𒀭 ap 𒀊 ar 𒅈𒀸 at 𒀜 az 𒊍

e 𒂊 eb 𒅁 ed 𒀉 eg 𒅅 eḫ 𒀪 ek 𒅅 el 𒂖 em 𒅎 en 𒂗 ep 𒅁 er 𒅕𒌍, 𒐁 et 𒀉 ez 𒄑

i 𒄿 ib 𒅁 id 𒀉 ig 𒅅 iḫ 𒀪 ik 𒅅 il 𒅋 im 𒅎 in 𒅔 ip 𒅁 ir 𒅕𒅖 it 𒀉 iz 𒄑

u 𒌋, ú 𒌑 ub 𒌒 ud 𒌓 ug 𒊌 uḫ 𒀪 uk 𒊌 ul um 𒌝 un 𒌦 up 𒌒 ur 𒌨, úr 𒌫𒍑 ut 𒌓 uz 𒍖

TRAP æ æ
BATH ɑː æ æ
PALM ɑː ɑ å
LOT ɒ ɑ a
CLOTH ɒ ɔ å
THOUGHT ɔː ɔ å
KIT ɪ ė
FLEECE i i
DRESS e ɛ e
STRUT ʌ œ
FOOT ʊ o
GOOSE u ů
FACE é
PRICE ǽ
CHOICE ɔɪ ó
GOAT əʊ ǿ
MOUTH á
NURSE ɜː(r) ɜr ü
START ɑː(r) ɑr ä
NORTH ɔː(r) ɔr ö
FORCE ɔː(r) ɔr, oʊr ö
NEAR ɪə(r) ɪr ï
SQUARE eə(r) ɛr ë
CURE ʊə(r) ʊr ü
COMMA ə u
LETTER ə ər ü
HAPPY i i
bead ⊛biːd beard ⊛biːrd
bid ⊛bɪd bird ⊛bɪrd
maid ⊛meɪ̯d bare ⊛beɪ̯r
bed ⊛bɛd fern ⊛fɛrn
bad ⊛bæd marry ⊛mæri
bath ⊛bæᵅθ
nod ⊛nɒd tomorrow ⊛tŏmɒroʊ̯
froth ⊛frɒᵓᵜθ
north ⊛nɒ͜rᵓᵜθ
pause ⊛pɔːz force ⊛fɔːrs
load ⊛loʊ̯d
put ⊛pʊt hurt ⊛hʊrt
bud ⊛bʊᶺd
food ⊛fuːd tour ⊛tuːr
blood ⊛bluːᶷᵜ¹ᶺd
good ⊛guːᶷᵜ²d
feud ⊛fi̯ud pure ⊛pi̯ur
loud ⊛læʊ̯d
bide ⊛bɑɪ̯d
void ⊛voɪ̯d
merry ⊛mɛri
bucket ⊛bʊᶺkĕt butter ⊛bʊᶺtĕr
buttock ⊛bʊᶺtŏk actor ⊛æktŏr
comma ⊛kɒmă
bead ⊛bḭd beard ⊛bḭrd
bid ⊛bıd bird ⊛bırd
maid ⊛mḛd bare ⊛bḛr
bed ⊛bḙd fern ⊛fḙrn
bad ⊛bæd marry ⊛mæri
bath ⊛bæᵅŧ
nod ⊛nod tomorrow ⊛tŏmorꝍ
froth ⊛froᵓᵜŧ
north ⊛nɒ͜rᵓᵜŧ
pause ⊛pꜵᵴ force ⊛fꜵrs
load ⊛lꝍd
put ⊛put hurt ⊛hurt
bud ⊛buᶺd
food ⊛fṵd tour ⊛tṵr
blood ⊛blṵᶷᵜ¹ᶺd
good ⊛gṵᶷᵜ²d
feud ⊛fi̯ud pure ⊛pi̯ur
loud ⊛læʊ̯d
bide ⊛bɑɪ̯d
void ⊛voɪ̯d
merry ⊛mḙri
bucket ⊛buᶺkĕt butter ⊛buᶺtĕr
buttock ⊛buᶺtŏk actor ⊛æktŏr
comma ⊛komă

bead ⊛biːd bid ⊛bɪd maid ⊛meɪ̯d bed ⊛bɛd bad ⊛bæd balm ⊛bæᵅ¹lm bath ⊛bæᵅ²θ nod ⊛nɒd froth ⊛frɒᵓᵜθ pause ⊛pɔːz load ⊛loʊ̯d put ⊛pʊt bud ⊛bʊᶺd food ⊛fuːd blood ⊛bluːᶷᵜ¹ᶺd good ⊛guːᶷᵜ²d feud ⊛fi̯ud loud ⊛læʊ̯d out ⊛æʊ̯ᵊt bide ⊛bɑɪ̯d bite ⊛bɑɪ̯ᵊt void ⊛voɪ̯d merry ⊛mɛri bucket ⊛bʊᶺkĕt buttock ⊛bʊᶺtŏk comma ⊛kɒmă beard ⊛biːrd bird ⊛bɪrd bare ⊛beɪ̯r fern ⊛fɛrn marry ⊛mæri barn ⊛bæᵅ¹rn tomorrow ⊛tŏmɒroʊ̯ north ⊛nɒ͜rᵓᵜθ force ⊛fɔːrs hurt ⊛hʊrt tour ⊛tuːr pure ⊛pi̯ur butter ⊛bʊᶺtĕr actor ⊛æktŏr

Kott test edit

Table test edit