See also: coz, což, and 'coz

Old Polish edit

Etymology edit

From co +‎ . First attested in 1301–1350. Compare Old Czech což and Old Slovak čož.

Pronunciation edit

 • IPA(key): (10th–15th CE) /t͡sɔːʃ/
 • IPA(key): (15th CE) /t͡soʃ/

Pronoun edit

cóż

 1. (emphatic, interrogative) what
  • c. 1301-1350, Kazania świętokrzyskie[1], page cv 4:
   V cemze ty clouece mozez buiach?
   [W czemże ty, człowiecze, możesz bujać?]
  • c. 1500, Wokabularz lubiński, inkunabuł Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie, sygn. Inc. 78d., page 111r:
   Quid verborum circuitu immoramur y czos tho vyele mova myąskamy
   [Quid verborum circuitu immoramur i cóż to wiele mowa mieszkamy]
   (please add an English translation of this quotation)
 2. (emphatic, relative) what, which
  • Dekalog - Dziesięcioro przykazań bożych - Decem praecepta Dei, volume III, page 3:
   Pamąthay tho, czosz ya thobe uelą, by *czil... nedzelą
   [Pamiętaj to, coż ja tobie wielę, by cz[c]ił... niedzielę]
  • 1886, Emil Kałużniacki, editor, Die polnische Recension der Magdeburger Urtheile und die einschlägigen deutschen, lateinischen und czechischen Sammlungen, page 309:
   Ya tuthą gayą sząd y zapowyedam, czosz sprawnye zapowyedacz mam
   [Ja tuta gaję sąd i zapowiedam, cóż sprawnie zapowiedać mam]
  • 1930 [Fifteenth century], “Num”, in Ludwik Bernacki, editor, Biblia królowej Zofii (Biblia szaroszpatacka)[2], 2, 34:
   Y vcinili sø synowye israelsci podle czosz przicazal gim pan (iuxta omnia, quae mandaverat dominus)
   [I uczynili są synowie israelszczy podle [wszego], cóż przykazał jim Pan (iuxta omnia, quae mandaverat Dominus)]
  • 1930 [Fifteenth century], “Deut”, in Ludwik Bernacki, editor, Biblia królowej Zofii (Biblia szaroszpatacka)[3], 23, 23:
   Ale czosz gest gedno vislo s twich vst, spelnisz a vczinisz, czoszesz slvbil (quod autem semel egressum est de labiis tuis, observabis et facies sicut promisisti) panv bogv twemv
   [Ale cóż jest jedną wyszło z twych ust, spełnisz a uczynisz, cożeś ślubił (quod autem semel egressum est de labiis tuis, observabis et facies sicut promisisti) Panu Bogu twemu]
  • 1895 [1448–1450], Franciszek Piekosiński, editor, Tłumaczenia polskie statutów ziemskich, Kodeks Świętosławów, page 43:
   Wydzalo szą naszim slachcziczom w *wyeczom wylgem, czsosz y my vstawyamy wyekvyscze dzyrzecz (visum extitit nostris nobilibus in colloquio generali, quod et nos decernimus perpetuo observandum), abi... vsilnyczi dzewycz... prawem polskim... povynny bili bycz othpovyedzecz
   [Widziało się naszym ślachcicom w wiecu wi[e]lgiem, csóż i my ustawiamy wiekuiście dzirżeć (visum extitit nostris nobilibus in colloquio generali, quod et nos decernimus perpetuo observandum), aby... usilnicy dziewic... prawem polskim... powinni byli otpowiedzieć]
  • 1930 [Fifteenth century], “Ex”, in Ludwik Bernacki, editor, Biblia królowej Zofii (Biblia szaroszpatacka)[4], 10, 16:
   Nyczs szelonego na drzewynye nye ostalo y na szelynye szemskyey (in herbis terrae) po wszem Egipczye. Przeczsze to wyelmy *szpyesznoszcz (pro szpyesznye, quam ob rem festinus) ffarao zawola Moyszesza
   [Nics zielonego na drzewinie nie ostało i na zielinie ziemskiej (in herbis terrae) po wszem Ejipcie. Przeczże to wielmi śpiesznie (quam ob rem festinus) farao zawoła Mojżesza]
 3. (emphatic, relative) who, which
  • 1896, Lucjan Malinowski, editor, Żywot świętego Błażeja. Zabytek języka polskiego z początku wieku XV,[5], page 320:
   Balwan[o]wye... sø dyabl[i], gysz se wszemy s tymy, czsosz sye gy[m] modlyø y w nye wyerzø, wyecznem[u] ognyv przisødzeny bødø
   [Bałwan[o]wie... są dyjabl[i], jiż se wszemi z tymi, csóż sie ji[m] modlą i w nie wierzą, wiecznem[u] ogniu przysądzeni będą]
  • 1878-1889 [1430], Archiwum Komisji Historycznej[6], volume III, page 339:
   Lasschota yesd s naschey krwe poszedl y naschego sczita, zawolanya Grzimaly, czos nosza trzi veze na sczicze
   [Lasota jest s naszej krwie poszedł i naszego szczyta, zawołania Grzymały, cóż noszą trzy wieże na szczycie]
  • 1901 [End of the 15th century], Materiały i Prace Komisji Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie, volume V, page 140:
   Swyanthokussedlnyczi: czosch posfątnymy rzeczamy a na posfątnich myesczach gvslą, arioli
   [Świętokusiedlnicy: cóż poświętnymi rzeczami a na poświętnych mieścach guślą, arioli]
  • 1454, Legenda o św. Aleksym[7], line 2:
   Ach krolu wyeliki nasch, czosz czy dzeyą Maschyasz, prziday rosvmv k mey rzeczi
   [Ach, krolu wieliki nasz, cóż ci dzieją mesyjasz, przydaj rozumu k mej rzeczy]
  • 1426, Kanon mszy św., Canon missae., volume IV, page 315:
   Tym, czsoschs my pamyøtamy, wschithkym... myesczcze ochlodzenya, swatlosczy y pokoyv, aby dal, proszymy
   [Tym, csó[ż]smy pamiętamy, wszytkim... mieśćce ochłodzenia, światłości i pokoju aby dał, prosimy]
 4. (emphatic, relative, of adjectives) which, what
  • Beginning of the 15th century, Kazania gnieźnieńskie[8], page 171b:
   Mamy chouacz thy to dary, chosz szø nam darmo dany
   [Mamy chować ty to dary, cóż są nam darmo dany]
  • 1861 [1398], Pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi[9], volume III, Biblioteka Warszawska, page 34:
   Passek rzekl *Micolaemi, czos bil s gego strony
   [Paszek rzekl Mikołajewi, cóż był s jego strony]
  • Beginning of the 15th century, Kazania gnieźnieńskie[10], page 2:
   Thy to trzy kroleue, choszcy szø oni na fchod sluncza swa krolefstwa bily mely
   [Ty to trzy krolewie, cóżci są oni na wchod słuńca swa krolewstwa byli mieli]
  • Beginning of the 15th century, Kazania gnieźnieńskie[11], page 1a:
   Sbauiczel gest bil narodzyl s krolefniy nebeske..., choscy on ten tho svath othkupicz ma
   [Zbawiciel jest był narodził z krolewny niebieskie..., cóżci on ten to świat otkupić ma]
  • 1887, 1889 [1398], Józef Lekszycki, editor, Die ältesten großpolnischen Grodbücher, volume II, number 2180:
   Szara slubila vipravicz Crzczona s tego røkoyemsthwa, czosz gy ye mansz wrøczil
   [Sara ślubiła wyprawić Krzczona z tego rękojemstwa, cóż ji je mąż wręczył]
  • Beginning of the 15th century, Kazania gnieźnieńskie[12], page 180b:
   Xpc svøtego Gana... gestcy gy on byl svim nauøthsiim skarbem daroual bil, a tho choscy gest gy on byl mal
   [Kryst świętego Jana... jestci ji on był swym nawiętszym skarbem darował był, a to cóżci jest ji on był miał]
  • Beginning of the 15th century, Kazania gnieźnieńskie[13], page 5a:
   Poslalcy gest on byl po gednø krolefnø, choszcy gest ge bylo tho *ymo Sybilla dzano
   [Posłałci jest on był po jednę krolewnę, cóżci jest je było to imię Sybilla dziano]
  • Beginning of the 15th century, Kazania gnieźnieńskie[14], page 3b:
   Maria... szadnego penødza ne gestcy ona bila mala, chos bicz ona szobe gospodø... szan bila nagøla
   [Maryja... żadnego pieniądza nie jestci ona była miała, cóż być ona sobie gospodę... zań była najęła]
  • 1880 [1405], Sprawozdania Komisji Językowej Akademii Umiejętności, volume III, page 195:
   The dzedzini, czosz u Nawogia wicupil, te dzedzini ne dodal tako wele, iako slusebnik vidzal
   [Te dziedziny, cóż u Nawoja wykupił te dziedziny, nie dodał tako wiele, jako służebnik widział]
  • 1939 [end of the 14th century], Ryszard Ganszyniec, Witold Taszycki, Stefan Kubica, Ludwik Bernacki, editors, Psałterz florjański łacińsko-polsko-niemiecki [Latin-Polish-German Florian Psalter]‎[15], Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, z zasiłkiem Sejmu Śląskiego [The Ossoliński National Institute: with the benefit of the Silesian Parliament], pages 104, 9:
   Pomnyal yest... slowa, yesz rozkazal w tyssøcz pokolenyv, czsozz vlozzil yest kv Abrahamowy (quod disposuit ad Abraham)
   [Pomniał jest... słowa, jeż rozkazał w tysiąc pokoleniu, csóż ułożył jest ku Abrahamowi (quod disposuit ad Abraham)]
  • 1880 [1444], Sprawozdania Komisji Językowej Akademii Umiejętności, volume III, page 333:
   Gesth to Niccolayowo Nyevrzadowo, tsos dzersal gest rola ode czstr lath
   [Jest to Nikołajowo Nieurzędowo, cóż dzierżał jest rolą ode czt[y]r lat]
 5. (emphatic, relative) as much as
  • 1930 [Fifteenth century], “Lev”, in Ludwik Bernacki, editor, Biblia królowej Zofii (Biblia szaroszpatacka)[16], 25, 52:
   Nawroczy kvpczovi, czosz zbiwa laat (reddet emptori, quod reliquum est annorum)
   [Nawroci kupcowi, cóż zbywa lat (reddet emptori, quod reliquum est annorum)]
 6. (emphatic, interrogative) why, what for
  • 1896, Lucjan Malinowski, editor, Żywot świętego Błażeja. Zabytek języka polskiego z początku wieku XV,[17], page 322:
   A gdysz to twogy bogowye byly, czemusz tego, czso sye gym stalo, nye wyedzely?
   [A gdyż to twoji bogowie byli, czemuż tego, cso sie jim stało, nie wiedzieli?]

Alternative forms edit

Conjunction edit

cóż

 1. (emphatic) because
  • 1923 [1478], Helena Polaczkówna, editor, Najstarsza księga sądowa wsi Trześniowa 1419-1609[18], page 100:
   Expurgans innocenciam suam al. szwoyą nyevynoscz, czosch byla obwyny[o]na o bothy *zyamischowa
   [Expurgans innocenciam suam al. swoją niewinność, cóż była obwini[o]na o boty zamszowe]

Derived terms edit

pronouns

Descendants edit

 • Polish: cóż
 • Silesian: cōż

References edit

Polish edit

Etymology edit

Inherited from Old Polish cóż. By surface analysis, co +‎ . Compare Czech což and Kashubian cëż.

Pronunciation edit

Pronoun edit

cóż n

 1. (emphatic, interrogative, literary) what
  Synonym: co

Declension edit

Derived terms edit

interjections
particles

Particle edit

cóż

 1. well
  Cóż... chyba nie przyjdzie, co?Well... I guess he's not coming, is he?

Trivia edit

According to Słownik frekwencyjny polszczyzny współczesnej (1990), cóż (pronoun) is one of the most used words in Polish, appearing 5 times in scientific texts, 0 times in news, 5 times in essays, 23 times in fiction, and 57 times in plays, each out of a corpus of 100,000 words, totaling 90 times, making it the 705th most common word in a corpus of 500,000 words.[1]

References edit

 1. ^ Ida Kurcz (1990), “cóż (pronoun)”, in Słownik frekwencyjny polszczyzny współczesnej [Frequency dictionary of the Polish language] (in Polish), volume 1, Kraków; Warszawa: Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego, page 57

Further reading edit

 • cóż in Wielki słownik języka polskiego, Instytut Języka Polskiego PAN
 • cóż in Polish dictionaries at PWN
 • cóż”, in Słownik Polszczyzny XVI Wieku [A Dictionary of 16th Century Polish], 2010-2023
 • CÓŻ”, in Elektroniczny Słownik Języka Polskiego XVII i XVIII Wieku [Electronic Dictionary of the Polish Language of the XVII and XVIII Century], 07.05.2010
 • Samuel Bogumił Linde (1807-1814), “cóż”, in Słownik języka polskiego
 • Aleksander Zdanowicz (1861), “cóż”, in Słownik języka polskiego, Wilno 1861
 • J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, editors (1900), “cóż”, in Słownik języka polskiego (in Polish), volume 1, Warsaw, page 350
 • Bańkowski, Andrzej (2000), “cóż 2”, in Etymologiczny słownik języka polskiego [Etymological Dictionary of the Polish Language] (in Polish)