Vietnamese edit

Etymology edit

From Cantonese 打邊爐打边炉 (daa2 bin1 lou4, đả biên lô, hot pot).

Pronunciation edit

Noun edit

tả pín lù

  1. Chinese hot pot
  2. a hodgepodge
    Gì mà bày một đống tả pín lù ra thế này?
    Why did you throw around a bunch of random crap like this?