Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

Vietnamese edit

Etymology edit

Sino-Vietnamese word from 大道 (great faith), (three), (periods) and 普度 (to save).

Pronunciation edit

  • (Hà Nội) IPA(key): [ʔɗaːj˧˨ʔ ʔɗaːw˧˨ʔ taːm˧˧ ki˨˩ fo˧˩ ʔɗo˧˨ʔ]
  • (Huế) IPA(key): [ʔɗaːj˨˩ʔ ʔɗaːw˨˩ʔ taːm˧˧ kɪj˦˩ fow˧˨ ʔɗow˨˩ʔ]
  • (Hồ Chí Minh City) IPA(key): [ʔɗaːj˨˩˨ ʔɗaːw˨˩˨ taːm˧˧ kɪj˨˩ fow˨˩˦ ʔɗow˨˩˨]

Proper noun edit

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

  1. Official name of the Cao Dai religion