திருமுகம்

Tamil edit

Etymology edit

From திரு (tiru) +‎ முகம் (mukam).

Pronunciation edit

  • (file)

Noun edit

திருமுகம் (tirumukam)

  1. epistle, letter
    Synonyms: கடிதம் (kaṭitam), நிருபம் (nirupam)
  2. royal decree
    Synonyms: கட்டளை (kaṭṭaḷai), சாசனம் (cācaṉam), பிரகடனம் (pirakaṭaṉam), சட்டம் (caṭṭam)
  3. divine presence

References edit