కంబళిపురుగు

Telugu edit

Etymology edit

కంబళి (kambaḷi) +‎ పురుగు (purugu)

Noun edit

కంబళిపురుగు (kambaḷipurugu? (plural కంబళిపురుగులు)

  1. hairy caterpillar