చెరువు నిండితే కప్పలు చేరుతవి

Telugu

edit

Proverb

edit

చెరువు నిండితే కప్పలు చేరుతవి (ceruvu niṇḍitē kappalu cērutavi)

  1. When the tank fills, the frogs assemble.

References

edit
  • “చెరువు నిండితే కప్పలు చేరుతవి.” in Captain M. W. Carr (1868) A Collection of Telugu Proverbs translated, illustrated and explained; together with some Sanscrit Proverbs printed in the Devanâgarî and Telugu Characters, Madras: Christian Knowledge Society's Press, page 34