വെള്ളി

Malayalam Edit

Chemical element
Ag
Previous: പലേഡിയം (palēḍiyaṁ) (Pd)
Next: കാഡ്മിയം (kāḍmiyaṁ) (Cd)
 
Malayalam Wikipedia has an article on:
Wikipedia ml

Etymology Edit

Inherited from Proto-Dravidian *weḷ-i (silver); cognate with Kannada ಬೆಳ್ಳಿ (beḷḷi), Tamil வெள்ளி (veḷḷi) and Telugu వెండి (veṇḍi).

Pronunciation Edit

Noun Edit

വെള്ളി (veḷḷi)

 
A silver crystal
 1. silver (metallic chemical element having atomic number 47 and symbol Ag)
 2. Friday
  Synonym: വെള്ളിയാഴ്ച (veḷḷiyāḻca)
 3. Venus
  Synonym: ശുക്രൻ (śukraṉ)
 4. silver colour
 5. silver coin
 6. second prize, second rank
 7. a mistake in singing

Declension Edit

Declension of വെള്ളി
Singular Plural
Nominative വെള്ളി (veḷḷi) വെള്ളികൾ (veḷḷikaḷ)
Vocative വെള്ളീ (veḷḷī) വെള്ളികളേ (veḷḷikaḷē)
Accusative വെള്ളിയെ (veḷḷiye) വെള്ളികളെ (veḷḷikaḷe)
Dative വെള്ളിയ്ക്ക് (veḷḷiykkŭ) വെള്ളികൾക്ക് (veḷḷikaḷkkŭ)
Genitive വെള്ളിയുടെ (veḷḷiyuṭe) വെള്ളികളുടെ (veḷḷikaḷuṭe)
Locative വെള്ളിയിൽ (veḷḷiyil) വെള്ളികളിൽ (veḷḷikaḷil)
Sociative വെള്ളിയോട് (veḷḷiyōṭŭ) വെള്ളികളോട് (veḷḷikaḷōṭŭ)
Instrumental വെള്ളിയാൽ (veḷḷiyāl) വെള്ളികളാൽ (veḷḷikaḷāl)

Derived terms Edit

See also Edit

Days of the week in Malayalam · ആഴ്ചയിലെ ദിവസങ്ങൾ (āḻcayile divasaṅṅaḷ) (layout · text)
ഞായർ (ñāyaṟ) തിങ്കൾ (tiṅkaḷ) ചൊവ്വ (covva) ബുധൻ (budhaṉ) വ്യാഴം (vyāḻaṁ) വെള്ളി (veḷḷi) ശനി (śani)
Solar System in Malayalam · സൗരയൂഥം (saurayūthaṁ) (layout · text)
Star സൂര്യൻ (sūryaṉ), ഞായർ (ñāyaṟ)
IAU planets and
notable dwarf planets
ബുധൻ (budhaṉ) ശുക്രൻ (śukraṉ),
വെള്ളി (veḷḷi)
ഭൂമി (bhūmi),
ഞാലം (ñālaṁ)
ചൊവ്വ (covva),
മംഗളം (maṅgaḷaṁ)
സെറീസ് (seṟīsŭ) വ്യാഴം (vyāḻaṁ),
ബൃഹസ്പതി (br̥haspati)
ശനി (śani) യുറാനസ് (yuṟānasŭ) നെപ്റ്റ്യൂൺ (nepṟṟyūṇ) പ്ലൂട്ടൊ (plūṭṭo) എറിസ് (eṟisŭ)
Notable
moons
ചന്ദ്രൻ (candraṉ),
തിങ്കൾ (tiṅkaḷ),
ഇന്ദു (indu),
അമ്പിളി (ampiḷi),
ശശി (śaśi),
ഗ്ലൗ (glau),
സോമൻ (sōmaṉ)
ഫോബോസ് (fōbōsŭ)
ഡൈമസ് (ḍaimasŭ)
അയോ (ayō)
യുറോപ്പ (yuṟōppa)
ഗാനിമീഡ് (gānimīḍŭ)
കലിസ്റ്റോ (kalisṟṟō)
മൈമസ് (maimasŭ)
എൻസെലഡസ് (eṉselaḍasŭ)
ടെത്തിസ് (ṭettisŭ)
ഡയോനി (ḍayōni)
റീയ (ṟīya)
ടൈറ്റൻ (ṭaiṟṟaṉ)
അയാപ്പിറ്റസ് (ayāppiṟṟasŭ)

മിറാന്റ (miṟānṟa)
ഏറിയൽ (ēṟiyal)
അംബ്രിയൽ (ambriyal)
ടിറ്റാനിയ (ṭiṟṟāniya)
ഓബറൊൺ (ōbaṟoṇ)
ട്രൈറ്റൻ (ṭraiṟṟaṉ) കേറൊൺ (kēṟoṇ) ഡിസ്‌നോമിയ (ḍis‌nōmiya)

References Edit

Further reading Edit