නමය

SinhaleseEdit

NumeralEdit

නමය (namaya)

  1. nine

SynonymsEdit