හතර

SinhaleseEdit

EtymologyEdit

From Sanskrit चतुर् (catur), चत्वारस् (catvāras), from Proto-Indo-European *kʷetwṓr, the neuter form of *kʷetwóres.

NumeralEdit

Sinhalese cardinal numbers
 <  3 4 5  > 
    Cardinal : හතර (hatara)
Sinhalese Wikipedia article on හතර (hatara)

හතර (hathara)

  1. four