ថាំង

See also: ថ្ងៃ

KhmerEdit

EtymologyEdit

Compare Middle Chinese (MC tʰuŋX, duŋX), Vietnamese thùng, Thai ถัง (tǎng), Lao ຖັງ (thang) or ກະຖັງ (ka thang). Doublet of ធុង (thung).

PronunciationEdit

Orthographic and Phonemic ថាំង
tʰāṃṅ
WT romanisation thang
(standard) IPA(key) /tʰaŋ/

NounEdit

ថាំង (thang)

  1. unit of dry volume, approximately equal to one bushel (50 to 60 pounds) (one ថាំង equals two តៅ (taw))
  2. pail, wooden basket, bucket, tub