ធូលី

KhmerEdit

EtymologyEdit

From Old Khmer ធូលី (dust), reinforced by Sanskrit धूलि (dhūli, dust) and Pali dhūli (dust)

PronunciationEdit

Orthographic and Phonemic ធូលី
dʰūlī
WT romanisation thuulii
(standard) IPA(key) /tʰuː.ˈliː/

NounEdit

ធូលី (thuulii)

 1. dust
 2. a measure of length

Old KhmerEdit

EtymologyEdit

From Sanskrit धूलि (dhūli, dust). Compare Lao ທຸລີ (thu lī), Thai ธุลี (tú-lii).

Alternative formsEdit

PronunciationEdit

IPA(key): /dhuˈliː/

NounEdit

ធូលី (dhūlī)

 1. dust
  • 900-1100 AD; copied later, “A problematic inscription (K.1237)”, in Udaya: Journal of Khmer Studies[1], volume 14 (PDF), Yosothor, published 2019, halshs-02168837, page 9:
   នុម្រតាញ៑ឝ្រិភូបេន្ទ្រលិ
   ង្ហនុស្តេង៑អញ៑អាចាយ្យ៌អទ្ធ្យាបវ្រះលំវាង៑បង្គំថ្ប្វង៑និ
   វេទនតធូលីវ្រះបាទធូលិជេង៑វ្រះកម្រតេង៑អញ៑ត
   ស្តាច៑ទៅបរមេឝ្វារ
   nu mratāñ· śri bhūpendrasi-
   ṅha nu steṅ· ʼañ· ʼācāryya ʼaddhyāpa vraḥ laṁvāṅ· paṅgaṁ thpvaṅ· ni-
   vedana ta dhūlī vraḥ pāda dhūli jeṅ· vraḥ kamrateṅ· ʼañ· ta
   s(t)āc· dau parameśvara
   At that time, Lord Śrī Bhūpendrasiṅha and Steṅ ’Añ, teacher and preceptor of the royal precincts with bowed head petitioned as the dust beneath his noble feet, the dust beneath the feet of my most high lord, who was graciously pleased to go to Parameśvara (Jayavarman II):

DescendantsEdit

 • Khmer: ធូលី (thuulii)