ប្រាំបី

Khmer edit

Khmer cardinal numbers
 <  ៧ ៩  > 
    Cardinal : ប្រាំបី (pram bəy)
    Ordinal : ទីប្រាំបី (tiiprŏəmbəy)

Etymology edit

ប្រាំ (pram, five) +‎ បី (bəy, three).

Pronunciation edit

Orthographic and Phonemic ប្រាំបី
p̥rāṃpī
WT romanisation pram bəy
(standard) IPA(key) /pram ˈɓəj/

Numeral edit

ប្រាំបី (pram bəy)

  1. eight