ឧក្រិដ្ឋ

Khmer Edit

Alternative forms Edit

Etymology Edit

Mixed form of Pali ukkaṭṭha and Sanskrit उत्कृष्ट (utkṛṣṭa).

Pronunciation Edit

Orthographic ឧក្រិដ្ឋ
uk̥riṭ̥ṭʰ
Phonemic អុក-ក្រិត
ʼuk-k̥rit
WT romanisation ʼokkrət
(standard) IPA(key) /ʔok.ˈkrət/

Adjective Edit

ឧក្រិដ្ឋ (ʼokkrət) (abstract noun ភាពឧក្រិដ្ឋ)

  1. to be serious, grave, heavy, criminal