Category:Namuyi nouns

Newest and oldest pages 
Newest pages ordered by last category link update:
 1. bōkā
 2. cìh
 3. bātshih
 4. bbù
 5. nyimi
 6. dbǖ
 7. zhù
 8. shà
Oldest pages ordered by last edit:
 1. shà
 2. ndʐɿ⁵³
 3. nyimi
 4. cīhkù
 5. tsìh
 6. chīh
 7. ndzhìhgyi
 8. pūnyī
 9. mǟkū

Namuyi terms that indicate people, beings, things, places, phenomena, qualities or ideas.