Rhymes:Hungarian/t͡ʃɛ

Pronunciation

edit
  • /-t͡ʃɛ/

Rhymes

edit
-a -e -i -o -u  -ü 
-t͡ʃɒ -t͡ʃɛ -t͡ʃi (-t͡ʃo) (-t͡ʃø) -t͡ʃu  -t͡ʃy
-ú  -ű 
-t͡ʃaː -t͡ʃeː -t͡ʃiː -t͡ʃoː -t͡ʃøː -t͡ʃuː -t͡ʃyː
-r-  -l-  -j- -v- -f- -z- -sz- -zs- -s- -h- -m- -n- -ny-
-rɛ -lɛ -jɛ -vɛ -fɛ -zɛ -sɛ -ʒɛ -ʃɛ -hɛ  -mɛ -nɛ -ɲɛ
 –  -b- -p- -d- -t- -g- -k- -gy- -ty- -dz-  -c- -dzs- -cs-
-bɛ -pɛ -dɛ -tɛ -ɡɛ -kɛ -ɟɛ -cɛ -d͡zɛ -t͡sɛ -d͡ʒɛ -t͡ʃɛ

Notes

edit

Other rhymes of this ending can be obtained from the 3rd-person singular subjunctive definite (-je) form of front-vowel verbs that end in -ɛjt(ik),​ -ɛlt(ik),​ -ɛmt(ik),​ -ɛnt(ik),​ -eːlt(ik),​ -eːrt(ik),​ -eːt(ik),​ -int(ik),​ -iːt(ik),​ -ølt(ik)​ or​ -ønt(ik).

One syllable

edit

Two syllables

edit

Three syllables

edit

Four syllables

edit

Five syllables

edit

Six syllables

edit