Rhymes:Hungarian/ʃɛ

» Rhymes » Hungarian » -ʃɛ- » -ʃɛ

PronunciationEdit

  • [-ʃɛ]

RhymesEdit

-a -e -i -o -u  -ü 
-ʃɒ -ʃɛ -ʃi (-ʃo) (-ʃø) -ʃu  -ʃy
-ú  -ű 
-ʃaː -ʃeː -ʃiː -ʃoː -ʃøː -ʃuː -ʃyː
-r-  -l-  -j- -v- -f- -z- -sz- -zs- -s- -h- -m- -n- -ny-
-rɛ -lɛ -jɛ -vɛ -fɛ -zɛ -sɛ -ʒɛ -ʃɛ -hɛ  -mɛ -nɛ -ɲɛ
 –  -b- -p- -d- -t- -g- -k- -gy- -ty- -dz-  -c- -dzs- -cs-
-bɛ -pɛ -dɛ -tɛ -ɡɛ -kɛ -ɟɛ -cɛ -d͡zɛ -t͡sɛ -d͡ʒɛ -t͡ʃɛ

NotesEdit

  • Other rhymes of this ending can be obtained from the 3rd-person singular subjunctive definite (-je) form of front-vowel verbs that end in -ɛʃ(ik),​ -ɛʃt(ik),​ -ɛt(ik),​ -øʃ(ik),​ -øt(ik)​ or​ -yt(ik).

One syllableEdit

Two syllablesEdit

Three syllablesEdit

Four syllablesEdit

Five syllablesEdit

Six syllablesEdit

Seven syllablesEdit

Eight syllablesEdit