Open main menu

User:-sche/LG

< User:-sche(Redirected from User:-sche/RMLG)

Mennonite Low German (MLG) = Plautdietsch. Contrast Volga German.

MLG1a MLG1b historical Prussian LG1c Standard German English
ätj2 [ätʲ]3, etj4 /ɛtʲ/
(older: äk)3
ekj [ɛc] eck, öck ich I
Boom5 /boːm/ Boom [bəʊm] Bōm Baum tree
Breef5 /breɪf/ Breef [brəɪf] Brēf Brief letter
daut5 daut [dɔut] dat das that
de de [də] de die the
flekjt4 flickt flicks
Fletj5 Flekj [flɛc] Feld Feld field
Foatjel5 /fɔatʲ-/ Farkel Ferkel
Fru5
(orig. Molotschna:) [fruː]1
(orig. Chortitza:) [fryː]1,3
Fru [fɾy] Frū Frau woman
Haatjs5 Hakjs [haːcs] (Hexe) Hexe
Hüüs5, Hüs6
(orig. Chortitza:) [hyːs]3
(orig. Molotschna:) [huːs]3
Hus [hys] Hūs Haus house
(Ies)
[iːs]3
Iess [is] Īs Eis ice
jintj5 ging ging went
[klope]3 kloppen [klɔpən] kloppe(n) klopfen beat, knock
Kopp5 Kopp [kɔp] Kopp Kopf head
Maltj4,5,6 /maːltʲ/ Malkj [maːlc] Melk
(Mölch)
Milch milk
moake2 /mɔa-/, jemoakt5 moaken [mɔakən], jemoakt [jəmɔakt] moake(n), gemoakt machen, gemacht make, made
Moakjt4 (spelling?) Moakjt [mɔact] (Marcht, Mārcht) Markt market
[piːət]3 Pieet [piət] Pērd Pferd horse
ritj5 rikj [rɪc] rīk reich rich
[zeːtʲe]~[zeːtʲen]1 sieekjen [ziəcən]
säkjen [zeːcən]
sēke(n) suchen seek
Steen5 /steɪn/(?) Steen [stəɪn] Stēn Stein stone
Tjäehj5 Kjieej [ciəj]
Kjäj [ceːj]
Kühe cows
Tjalwa5 Kjalwa [caːlvʌ] (Kälwer) Kälber calves
-tje -kje [cə] -ke -chen (diminutive suffix)
tjeepe5 kjeepen [cəɪpən] kēpen kaufen buy
Tjind5
[tʲint]3
Kjint [cɪnt] Kind Kind kid
tjitje5 kjikjen [cɪcən] kicke(n) (kīke(n)) gucken, schauen keek
Tjleed5,6 Kjleet [cləɪt] Klēd Kleid dress
tjleen5 kjlien [clin]
kjleen [cləɪn]
klēn klein small
Tjneppel5 Kjneppel [cnɛpəl] Knöppel Knüppel club, cudgel
tjöanig5 /tʲɔan-/ kernig, stark
Tjoatje(n)6
[tʲoatʲe]~[tʲoatʲen]1 (/tʲɔatʲ-/)
Kjoakjen [cɔacen] Körche(n) Kirchen churches
Tjrich5 Kjrich [criç] (Krīg, Krēg) Krieg war
ut5
(orig. Molotschna:) [uːt]1
(orig. Chortitza:) [yːt]1
ut [yt] ūt aus out
weetj5 wieekj [viəc] (wēk) weich soft
wi5 wie [vi] wir we
Wien6 Wien [vin] Wīn Wein wine
Loanwords include the subjunctive particle be, from бы (by) (contrast standard German würde(n)); hence Russian Mennonite Low German "ätj be moake ..." in place of standard German "ich würde ... machen", "I would make ...".2
Sample Russian Mennonite Low German sentences:5
 • Wan daut Hüüs eescht foadig es, dann saul daut gauns ütjestaalt.
  (German:) Wenn das Haus erst fertig ist, dann wird das ganz ausgestaltet (möbliert).
  (English:) Only when the house is finished, then it will be furnished.
 • Wou wi jebüüt habe, daut es schwaa to vetahle.
  (historical Prussian LG:) Wī wī gebūt hebbe, dat ös schwoar to vertelle.
  (German:) Wie wir gebaut haben, das ist schwer zu erzählen.
  (English:) How we built, that is hard to say.

ComparisonEdit

Comparison of a few Russian Mennonite Low German and Volga German words:

Russian MLG Volga German Standard German English
ätj /ɛtʲ/ ich /ɪç ~ ɪχ/ ich I
Boom /boːm/ Baam /baːm/ Baum tree
de die die the
Fru [fruː]~[fryː] Fraa /fraː/ Frau woman
Kopp Kopp Kopf head
Maltj /CVCC/ Milich /CVCVC/ Milch milk
Steen /-eɪ-/ Staan(h) /-aː-/ Stein stone
tjeepe /tʲeɪp-/ kaafe /kaːf-/, goufn /gaʊf-/ kaufen buy
wi /v-V/ meer /m-VC/ wir we

Notes and referencesEdit