Open main menu

Wiktionary:Thai romanization

(Redirected from Wiktionary:Thai transliteration)
English Wikipedia has an article on:
Wikipedia

These are the rules concerning transliteration in Thai entries.

Contents

ConsonantsEdit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Tone class mid high low mid high low mid high low mid high
Consonants (gɔɔ) (kɔ̌ɔ) (kɔ̌ɔ)1 (kɔɔ) (kɔɔ)1 (kɔɔ) (ngɔɔ) (jɔɔ) (chɔ̌ɔ) (chɔɔ) (sɔɔ) (chɔɔ) (yɔɔ) (dɔɔ) (dtɔɔ) (tɔ̌ɔ) (tɔɔ) (tɔɔ) (nɔɔ) (dɔɔ) (dtɔɔ) (tɔ̌ɔ)
Romanization Initial g k k ng j ch ch s ch y d dt t t n d dt t
Final k t t n t t
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Tone class low mid high low low high low mid low
Consonants (tɔɔ) (tɔɔ) (nɔɔ) (bɔɔ) (bpɔɔ) (pɔ̌ɔ) (fɔ̌ɔ) (pɔɔ) (fɔɔ) (pɔɔ) (mɔɔ) (yɔɔ) (rɔɔ)4,5 (lɔɔ)5 (wɔɔ) (sɔ̌ɔ) (sɔ̌ɔ) (sɔ̌ɔ) (hɔ̌ɔ) (lɔɔ) (ɔɔ) (hɔɔ)
Romanization Initials t n b bp p f p f p m y r l w s h l 2 h
Finals t p p i3 n o3 t n
  1. Obsolete letters
  2. Silent as initial consonant
  3. Part of a diphthong
  4. Final ร without a vowel mark = ɔɔn; Medial รร = a
  5. ฤ = รึ (rʉ); ฤๅ = รื: (rʉʉ); ฦ = ลึ (lʉ); ฦๅ = ลื: (lʉʉ)

VowelsEdit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Vowels Open syllable ◌ะ ◌า ◌ิ ◌ี ◌ึ ◌ือ ◌ุ ◌ู เ◌ะ เ◌ แ◌ะ แ◌ โ◌ะ โ◌ เ◌าะ ◌อ เ◌อะ เ◌อ เ◌ียะ เ◌ีย เ◌ือะ เ◌ือ ◌ัวะ ◌ัว ไ◌ ใ◌ เ◌า
Closed syllable ◌ั ◌ื เ◌็ แ◌็ ◌็อ เ◌ิ เ◌ีย เ◌ือ ◌ว ◌ำ
Romanization a aa i ii ʉ ʉʉ u uu e ee ɛ ɛɛ o oo ɔ ɔɔ ə əə ia iia ʉa ʉʉa ua uua am ai ao

Phonetic diphthongsEdit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Diphthongs ◌ัย ◌าย ◌าว ◌ิว ◌ึย ◌ุย เ◌็ว เ◌ว แ◌ว โ◌ย ◌็อย ◌อย เ◌ย เ◌ียว เ◌ือย ◌วย
Romanization ai aai aao iu ʉi ui eo eeo ɛɛo ooi ɔi ɔɔi əəi iiao ʉʉai uuai

Tone marksEdit

0 1 2 3 4
Tone marks no mark ◌่ ◌้ ◌๊ ◌๋
Romanization High class ◌̌ ◌̀ ◌̂
Mid class ◌́ ◌̌
Low class ◌̂ ◌́
Lexical ordering
First level left to right end of string < consonant symbol <? Thai numeral
Second level by consonant, left to right inherent vowel < vowel symbol
Third level left to right no tone mark < tone mark
Numerals
Hindu-Arabic 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Thai (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)