Last modified on 26 May 2014, at 11:36

սիրտ

ArmenianEdit

EtymologyEdit

From Old Armenian սիրտ (sirt).

PronunciationEdit

NounEdit

սիրտ (sirt)

 1. (anatomy) heart
  սրտի կաթվածheart attack
 2. (figuratively) heart, soul, mind, intellect, memory, intelligence; courage, spirit, heart; heart, inmost thought; heart, centre
 3. (card games) hearts, one of the four suits of playing cards; a card of that suit

DeclensionEdit

Derived termsEdit


Old ArmenianEdit

EtymologyEdit

From Proto-Indo-European *ḱḗrdi-, from *ḱḗr (heart).

NounEdit

սիրտ (sirt

 1. (anatomy) heart
  սիրտն բաբախէ, թնդայsirtn babaxē, tʿnday — the heart palpitates
 2. (figuratively) heart, soul, mind, intellect, memory, intelligence; courage, spirit, heart; heart, inmost thought; heart, centre
  հայրական սիրտhayrakan sirt — paternal heart
  մայրական սիրտmayrakan sirt — maternal heart
  գողտր սիրտgołtr sirt — tender heart
  զգայուն սիրտzgayun sirt — feeling or sensible heart
  խաղաղ/անդորր սիրտxałał/andorr sirt — calm heart
  խաղաղաւէտ սիրտxałaławēt sirt — pacific heart
  երախտագէտ սիրտeraxtagēt sirt — thankful heart
  ազնուական սիրտaznuakan sirt — noble heart
  բարի սիրտbari sirt — good heart
  ազնիւ սիրտazniw sirt — excellent heart
  վսեմախոհ սիրտvsemaxoh sirt — elevated (high-minded) heart
  վեհ սիրտveh sirt — great heart
  անվեհեր սիրտanveher sirt — intrepid or dauntless heart
  անզգայ սիրտanzgay sirt — unfeeling or insensible heart
  ապերախտ սիրտaperaxt sirt — ungrateful heart
  խիստ սիրտxist sirt — flinty or obdurate heart
  ապականեալ սիրտapakaneal sirt — spoilt or corrupt heart
  վատ սիրտvat sirt — craven or dastard heart
  անգութ սիրտangutʿ sirt — hard heart
  անողորմ սիրտanołorm sirt — unmerciful or pitiless heart
  չար սիրտčʿar sirt — cutting heart
  լքեալ սիրտlkʿeal sirt — dejected or despondent heart
  բոլորով սրտիւ, ի բոլոր սրտէ, յամենայն սրտէ, սրտի մտօքbolorov srtiw, i bolor srtē, yamenayn srtē, srti mtōkʿ — with all one's heart or soul, heartily, with good will, willingly, voluntarily
  առ սրտիaṙ srti — through anger
  սրտի դիւրsrti diwr — ease, pleasure, contentment, satisfaction
  բարութիւն, խստութիւն սրտիbarutʿiwn, xstutʿiwn srti — kindness, hardness or obduracy of heart
  հեռացուցանել յանձնէ զսիրտսheṙacʿucʿanel yanjnē zsirts — to alienate good will
  կրթել զսիրտkrtʿel zsirt — to form the mind or character
  գերել զսիրտgerel zsirt — to captivate, to gain the heart or affection
  յինքն արկանել զսիրտ ուրուքyinkʿn arkanel zsirt urukʿ — to gain a person's good
  յափշտակել զսիրտսyapʿštakel zsirts — to charm or gain all hearts
  գորովել, ժառանգել զսիրտgorovel, žaṙangel zsirt — to touch, to move, affect or stir, to possess the heart
  տալ, նուիրել զսիրտ իւրtal, nuirel zsirt iwr — to give one's heart
  խոտարեցուցանել զսիրտxotarecʿucʿanel zsirt — to pervert, to deprave the heart
  խօսել ընդ սրտիxōsel ənd srti — to speak to the heart
  սրտի մտօք վաստակելsrti mtōkʿ vastakel — to labour heartily, to take to heart, to occupy oneself seriously with
  սիրտ ի բերան շրջելsirt i beran šrǰel — to seek painfully for
  սրտի դիւր լինելsrti diwr linel — to be in a state of contentment or tranquillity, to feel pleased, comfortable, contented
  խորհուրդք մեծամեծք ի սրտէ գան յառաջxorhurdkʿ mecameckʿ i srtē gan yaṙaǰ — great thoughts take their rise in the heart
  անկցի գութ ի սիրտ քոankcʿi gutʿ i sirt kʿo — let your heart be touched
  նուաղեալ էր սիրտ նորաnuałeal ēr sirt nora — his heart was weak
  հրճուէր ի սրտիhrčuēr i srti — he rejoiced from the bottom of his heart
  սիրտ իմ գելանիsirt im gelani — my heart is moved
  սիրտ ի բերանն էրsirt i berann ēr — he struggled with death
  որ յաչաց հեռացու՝ ի սրտէ հեռացաւor yačʿacʿ heṙacʿu, i srtē heṙacʿaw — out of sight, out of mind
  լքումն սրտիlkʿumn srti — faintheartedness, despondency
  ուղիղ, անկեղծ սրտիւułił, ankełc srtiw — sincerely, openheartedly, openly
  իջանել ի խորս սրտինiǰanel i xors srtin — to descend into one's heart
  թափանցել ի խորս սրտինtʿapʿancʿel i xors srtin — to penetrate the inmost recesses of one's heart
  ասել ի սրտի իւրումasel i srti iwrum — to say within oneself, to say in one's heart
  ցաւօք սրտիcʿawōkʿ srti — painfully, regrettably

DeclensionEdit

Derived termsEdit

DescendantsEdit

ReferencesEdit

 • սիրտ in Gabriēl Awetikʿean, Xačʿatur Siwrmēlean, Mkrtičʿ Awgerean (1836–37), Nor baṙgirkʿ haykazean lezui [New Dictionary of the Armenian Language], in 2 vols, Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • սիրտ in Mathias Bedrossian (1879), New Dictionary Armenian–English, Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • սիրտ in Hračʿeay Ačaṙean (1971–79), Hayerēn armatakan baṙaran [Dictionary of Armenian Root Words], in 4 vols (second edition), Yerevan: Yerevan State University