θεῖον

See also: θείο and θείον

Ancient GreekEdit

PronunciationEdit

 

Etymology 1Edit

Substantivized neuter form of θεῖος (theîos, divine).

NounEdit

θεῖον (theîonn (genitive θείου); second declension

 1. divinity
  • New Testament, Acts of the Apostles 17:29:
   γένος οὖν ὑπάρχοντες τοῦ θεοῦ οὐκ ὀφείλομεν νομίζειν χρυσῷ ἢ ἀργύρῳ ἢ λίθῳ, χαράγματι τέχνης καὶ ἐνθυμήσεως ἀνθρώπου, τὸ θεῖον εἶναι ὅμοιον.
   génos oûn hupárkhontes toû theoû ouk opheílomen nomízein khrusôi ḕ argúrōi ḕ líthōi, kharágmati tékhnēs kaì enthumḗseōs anthrṓpou, tò theîon eînai hómoion.
   Literally: offspring therefore being of the god, we should not think to gold or silver or stone formed things of skill and of idea of man, the divine being similar.
   Idimatically: Therefore, since we are God's offspring, we should not consider things of gold or silver or stone, being made by human skill and ingenuity, to be similar to the divine.
 2. (in the plural) the acts of the gods
InflectionEdit
ReferencesEdit

Etymology 2Edit

From earlier θέειον (théeion), *θέϝειον (*théweion). Usually connected to Proto-Indo-European *dʰewh₂- (smoke, haze), implying an original meaning of "fumigant", the same root as θυμιάω (thumiáō, to burn, smoke).

Alternative formsEdit

NounEdit

θεῖον (theîonn (genitive θείου); second declension

 1. Sulfur.
  • 50 CE – 100 CE, The Gospel of Luke 17:29:
   ᾗ δὲ ἡμέρᾳ ἐξῆλθεν Λὼτ ἀπὸ Σοδόμων, ἔβρεξεν πῦρ καὶ θεῖον ἀπ' οὐρανοῦ καὶ ἀπώλεσεν πάντας.
   hêi dè hēmérāi exêlthen Lṑt apò Sodómōn, ébrexen pûr kaì theîon ap' ouranoû kaì apṓlesen pántas.
   Literally: and to the day departed Lot from Sodom, it rained fire and sulfur from the sky and destroyed all.
   Idiomatic: And on the day that Lot left Sodom, fire and sulfur rained down from the heavens and destroyed everyone.
InflectionEdit
Derived termsEdit
ReferencesEdit

Etymology 3Edit

See the etymology of the main entry.

ParticipleEdit

θεῖον (theîon)

 1. neuter nominative/accusative/vocative singular of θείων (theíōn)