కోడిపుంజు

Telugu edit

 
కోడిపుంజు.

Etymology edit

కోడి (kōḍi, chicken) +‎ పుంజు (puñju, cock)

Noun edit

కోడిపుంజు (kōḍipuñjum (plural కోడిపుంజులు)

  1. cock

Antonyms edit

References edit

కోడిపుంజు at Telugu On-line Dictionaries Project on Andhra Bharati, partially sponsored by the Telugu Association of North America (in Telugu)