జన్మించు

Telugu

edit

Alternative forms

edit

జన్మింౘు (janminĉu)

Etymology

edit

From Sanskrit जन्म (janma, birth) +‎ -ఇంచు (-iñcu).

Verb

edit

జన్మించు (janmiñcu)

  1. to be born
    నీవు ఎప్పుడు జన్మించావు?
    nīvu eppuḍu janmiñcāvu?
    When were you born?

Conjugation

edit
PAST TENSE singular plural
1st person: నేను (nēnu) / మేము (mēmu) జన్మించాను
janmiñcānu
జన్మించాము
janmiñcāmu
2nd person: నీవు (nīvu) / మీరు (mīru) జన్మించావు
janmiñcāvu
జన్మించారు
janmiñcāru
3rd person m: అతను (atanu) / వారు (vāru) జన్మించాడు
janmiñcāḍu
జన్మించారు
janmiñcāru
3rd person f: ఆమె (āme) / వారు (vāru) జన్మించింది
janmiñcindi
3rd person n: అది (adi) / అవి (avi) జన్మించారు
janmiñcāru

Synonyms

edit

References

edit