పుట్టించు

Telugu Edit

Etymology Edit

పుట్టు (puṭṭu) +‎ -ఇంచు (-iñcu)

Verb Edit

పుట్టించు (puṭṭiñcu)

  1. To create, generate.

Synonyms Edit

References Edit