ധൂമ്രം

Malayalam edit

Etymology edit

Borrowed from Sanskrit धूम्र (dhūmra).

Pronunciation edit

Noun edit

ധൂമ്രം (dhūmraṁ)

  1. smoke
  2. camel
  3. sin
  4. evilness
  5. purple
  6. Arabic frankincense

See also edit

Colors in Malayalam · നിറങ്ങൾ (niṟaṅṅaḷ), വർണ്ണങ്ങൾ (vaṟṇṇaṅṅaḷ) (layout · text)
     വെള്ള (veḷḷa)      ചാരം (cāraṁ), ഗ്രേ (grē)      കറുപ്പ് (kaṟuppŭ)
             ചുമപ്പ് (cumappŭ),
Thesaurus:ചുവപ്പ്
             ഓറഞ്ച് (ōṟañcŭ), പിംഗലം (piṅgalaṁ); തവിട്ട് (taviṭṭŭ), ബ്രൗൻ (brauṉ)              മഞ്ഞ (mañña); ക്രീം (krīṁ)
                          പച്ച (pacca)             
                                       നീല (nīla)
             വയലറ്റ് (vayalaṟṟŭ)              മജെന്റ (majenṟa); പർപ്പിൾ (paṟppiḷ), ധൂമ്രം (dhūmraṁ)              പിങ്ക് (piṅkŭ), പാടല (pāṭala)

References edit

  • Kailash Nath (2019) “ധൂമ്രം”, in “Olam” Kailash Nath's Malayalam → English dictionary