តុលាការ

Khmer

edit

Etymology

edit

From Pali tulā (balance, scales) + kāra (-er), from Sanskrit तुला (tulā, balance, scales) + कार (kāra, -er).

Pronunciation

edit
Orthographic តុលាការ
tulākār
Phonemic តុ-ល៉ា-ការ
tu-l″ā-kār
WT romanisation tolaakaa
(standard) IPA(key) /to.laː.kaː/

Noun

edit

តុលាការ (tolaakaa)

  1. justice, fairness, righteousness
  2. jurisdiction, judiciary
  3. weighing (evidence, etc.)
  4. court of justice, court of law
  5. judges