ហ្នឹង

See also: ហ្នុង

KhmerEdit

PronunciationEdit

Orthographic ហ្នឹង
h̥nẏṅ
Phonemic នឹង / ហ្នឹង
nẏṅ / h̥nẏṅ
WT romanisation nɨng, nəng
(standard) IPA(key) /nɨŋ/ ~ /nəŋ/

DeterminerEdit

ហ្នឹង (nɨng)

  1. this, these, that (demonstrative, more emphatic and urban than នេះ (nih))

See alsoEdit

AdverbEdit

ហ្នឹង (nɨng)

  1. here, there
  2. right here
  3. right now
  4. so

Derived termsEdit