Open main menu

Wiktionary β

Wiktionary:Thai romanization

Wikipedia has an article on:
Wikipedia

These are the rules concerning transliteration in Thai entries.

Thai scriptEdit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Consonants (gɔɔ) (kɔ̌ɔ) (kɔ̌ɔ)* (kɔɔ) (kɔɔ)* (kɔɔ) (ngɔɔ) (jɔɔ) (chɔ̌ɔ) (chɔɔ) (sɔɔ) (chɔɔ) (yɔɔ) (dɔɔ) (dtɔɔ) (tɔ̌ɔ) (tɔɔ) (tɔɔ) (nɔɔ) (dɔɔ) (dtɔɔ) (tɔ̌ɔ) (tɔɔ) (tɔɔ)
Initial: g k k k k k ng j ch ch s ch y d dt t t t n d dt t t t
Final: k k k k k k ng t t t n t t t t t n t t t t t
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Consonants (nɔɔ) (bɔɔ) (bpɔɔ) (pɔ̌ɔ) (fɔ̌ɔ) (pɔɔ) (fɔɔ) (pɔɔ) (mɔɔ) (yɔɔ) (rɔɔ) (rʉ́) ฤๅ (rʉʉ) (lɔɔ) (lʉ́) ฦๅ (lʉʉ) (wɔɔ) (sɔ̌ɔ) (sɔ̌ɔ) (sɔ̌ɔ) (hɔ̌ɔ) (lɔɔ) (ɔɔ) (hɔɔ)
Initials: n b bp p f p f p m y r rʉʉ l lʉʉ w s s s h l -** h
Finals: n p p p p p m j n n w t t t n
  • * Obsolete letters
  • ** Silent as initial consonant
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Vowels, ignoring tones [WORK IN PROGRESS] ◌ะ ◌ั ◌ัะ ◌า ◌ำ ◌ิ ◌ี ◌ึ ◌ื ◌ุ ◌ู เ◌ เ◌ะ เ◌า เ◌าะ ◌อ เ◌อะ เ◌ิ เ◌ี เ◌ีะ เ◌ื เ◌ืะ แ◌ แ◌ะ โ◌ ใ◌ ไ◌
a a a aa am i ii ʉ ʉʉ u uu ee e ao ɔ ɔɔ ə əə ɛɛ ɛ oo ai ai
Tone marks
With อ่ อ้ อ๊ อ๋
Standalone
Lexical ordering
First level left to right end of string < consonant symbol <? Thai numeral
Second level by consonant, left to right inherent vowel < vowel symbol
Third level left to right no tone mark < tone mark
Numerals
Hindu-Arabic 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Thai (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)