കവർപ്പ്

Malayalam

edit

Alternative forms

edit

Etymology

edit

(This etymology is missing or incomplete. Please add to it, or discuss it at the Etymology scriptorium.)

Pronunciation

edit

Noun

edit

കവർപ്പ് (kavaṟppŭ)

  1. bitter taste; bitterness, acrid taste
  2. unpleasant taste

See also

edit
Basic tastes in Malayalam · രുചികൾ (rucikaḷ), ചുവകൾ (cuvakaḷ), സ്വാദുകൾ (svādukaḷ), രസങ്ങൾ (rasaṅṅaḷ) (layout · text)
           
മധുരം (madhuraṁ),
ഇനിപ്പ് (inippŭ)
പുളി (puḷi),
അമ്ലം (amlaṁ)
ഉപ്പുരസം (uppurasaṁ),
ഉവർ (uvaṟ),
ലവണം (lavaṇaṁ)
കൈപ്പ് (kaippŭ),
കവർപ്പ് (kavaṟppŭ),
ചവർപ്പ് (cavaṟppŭ),
തിക്തം (tiktaṁ)
എരിവ് (erivŭ),
കടുരസം (kaṭurasaṁ),
കടുപ്പ് (kaṭuppŭ),
കാരം (kāraṁ)

References

edit